Home

Informatie over Vita Nova

              

                             Introductiebrief  “ Woongroep Vita Nova”                                                  18-08-2021

 Woongroep Vita Nova is opgericht op 30 maart 1990 en omvat 23 woningen, en heeft  als doel;

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden zoals;

a. Enige (niet medische hulp/zorg)  als deze niet door familie of professionele hulporganisaties  wordt geboden.                                                               

b. De groep zodanig in stand te houden, dat de leden er zich wel bij voelen.

Alle rechten en plichten zijn opgenomen in de notariële statuten en het huishoudelijk  reglement.

Om de groep goed te laten functioneren, hebben wij een aantal commissies, en van een ieder wordt verwacht dat hij/zij naar vermogen zijn/haar steentje hieraan bijdraagt.

Een bezoekerscommissie brengt advies uit over nieuwe kandidaten, welke na de toelatingsprocedure verzocht worden de soosavonden regelmatig te bezoeken om elkaar beter te leren kennen, en zodoende in aanmerking te komen voor het reservelidmaatschap.

Hierover zal dan in de ledenvergadering gestemd worden.

Er zijn gemeenschappelijke activiteiten zoals;

Maandagavond biljarten, dinsdagavond  kaartavond. woensdagochtend keramieken,  en iedere donderdagavond soosavond met diverse activiteiten. Vrijdagmorgen zwemmen.

Enige malen per jaar is er een gemeenschappelijk diner ( op eigen kosten, en niet verplicht).

Er wordt van U verwacht, aan enige activiteiten deel te nemen, doch er is geen verplichting.

Consumpties worden betaald met een interne consumptie kaart. 

Inschrijven:  Per inschrijving is € 30 verschuldigd. ( 1 of 2 personen).

 Vanaf het moment dat U reservelid wordt, bent U verplicht alle ledenvergaderingen( meestal 1á2 per jaar) bij te wonen. Uw reservelidmaatschap kost € 35,00 per persoon per jaar.

Reserveleden kunnen aan alle activiteiten meedoen. Er wordt gestemd over uw lidmaatschap

 Indien een woning beschikbaar komt, betaalt een kandidaat  bij ingebruikneming € 375,00,  en een echtpaar  € 600,00 entreegeld aan de woongroep.Dit entreegeld is bestemd voor afschrijving en vernieuwing inventaris. Bovengenoemd entreegeld is ook door de huidige bewoners betaald voor de eerste  aanschaf na de oprichting.          

De huur voor nieuwe bewoners kan liggen omstreeks  € 730,00 per maand.  Zij  worden

door Vita Nova voorgedragen bij Eigen Haard. Die bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet.                                                     

Financiële verplichtingen per maand;

  1. € 5,00 schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten. Per persoon.
  2. € 70,00  contributie. ( dekking kosten en afschrijving interieur). per persoon.
  3. Reserveleden betalen  € 35,00 per persoon per jaar.
  4. ±  € 110,00  collectieve verzekering inboedel per appartement per jaar, inclusief collectieve verzekering gemeenschappelijke ruimte. Echtparen betalen iets meer door dat zij voor 2 personen WA verzekering betalen.
  5. € 4,20 collectieve W.A. verzekering,  per persoon per jaar.
  6. Reserveleden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun inkomen voldoende is voor

      de geldende huur. Zij kunnen bij Eigen Haard informeren of hun inkomen toereikend  is voor de huidige huren.

Bijlage; Inkomens eisen.                                                                                                                       

                                                                                                                  Het bestuur

 

 Sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 752,33. De meeste sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via WoningNet en om erop te reageren, heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Per 1 januari 2021 is het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 40.024. De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 44.655. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren. Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Hier kunt u meer informatie lezen. 

 Contact Email: info@woongroepvitanova.nl