Home

 

                Introductiebrief  “ Woongroep Vita Nova”                     15-02-2015

Woongroep Vita Nova is opgericht op 30 maart 1990 en omvat 23 woningen, en heeft  als doel;

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden zoals;

a. Enige (niet medische hulp/zorg)  als deze niet door familie of professionele hulporganisaties  wordt geboden.                                                               

b. De groep zodanig in stand te houden, dat de leden er zich wel bij voelen.

Alle rechten en plichten zijn opgenomen in de notariële statuten en het huishoudelijk  reglement.

Om de groep goed te laten functioneren, hebben wij een aantal commissies, en van een ieder wordt verwacht dat hij/zij naar vermogen zijn/haar steentje hieraan bijdraagt.

Een toelatingscommissie brengt advies uit over nieuwe kandidaten, welke na de toelatingsprocedure verzocht worden de soosavonden regelmatig te bezoeken om elkaar beter te leren kennen, en zodoende in aanmerking te komen voor het reservelidmaatschap.

Hierover zal dan in de ledenvergadering gestemd worden.

Er zijn gemeenschappelijke activiteiten zoals;

Zondagochtend koffiedrinken,  maandagavond biljarten, dinsdagavond  kaartavond. woensdagochtend zwemmen en/of keramieken,  en iedere donderdagavond soosavond met diverse activiteiten.

Enige malen per jaar is er een gemeenschappelijk diner ( op eigen kosten, en niet verplicht).

Er wordt van U verwacht, aan enige activiteiten deel te nemen, doch er is geen verplichting.

Consumpties worden betaald met een interne consumptie kaart. 

Vanaf het moment dat U reservelid wordt, bent U verplicht alle ledenvergaderingen( meestal 1á2 per jaar) bij te wonen. Uw reservelidmaatschap kost € 35,00 per persoon per jaar.

Reserveleden kunnen aan alle activiteiten meedoen.

Indien een woning beschikbaar komt, betaalt een kandidaat  bij ingebruikneming € 375,00,  en een echtpaar  € 600,00 entreegeld aan de woongroep.

Dit entreegeld is bestemd voor afschrijving en vernieuwing inventaris. Bovengenoemd entreegeld is ook door de huidige bewoners betaald voor de eerste  aanschaf na de oprichting.

De Europese regelgeving stelt als eis, dat, om in aanmerking te kunnen komen voor een woonvergunning voor een woning met een huur tot  € 710,68, men een verzamelinkomen heeft van maximaal  € 34.911,00 bruto per jaar.

De huur voor nieuwe bewoners kan liggen omstreeks  € 730,00 per maand.  Zij  worden

door Vita Nova voorgedragen bij Eigen Haard.  

Financiële verplichtingen per maand;

  1. € 4,60  schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten. Per persoon.
  2. € 70,00  contributie. ( dekking kosten en afschrijving interieur). per persoon.
  3. Reserveleden betalen  € 35,00 per persoon per jaar.
  4. ±  € 100,00  collectieve verzekering inboedel per appartement per jaar, inclusief collectieve verzekering gemeenschappelijke ruimte.
  5. € 4,20 collectieve W.A. verzekering,  per persoon per jaar.

                                                                                                                      Het Bestuur.